Magyar Csillagászati Egyesület
MCSE Meteor csillagászati évkönyv Csillagászati jelenségnaptár Meteor folyóirat Csillagászati hírportál Magyar Csillagászati Egyesület
  Meteor csillagászati évkönyv Az évkönyv bemutatása, tartalomjegyzékek, szemelvények, megrendelés
Meteor csillagászati évkönyv
Évkönyv főlap
Tartalom
Kiadási adatok
Megrendelés
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére
Vissza a lap elejére

Meteor csillagászati évkönyv 2015

 A 2008 ôszétôl jelentkezô gazdasági válságjelenségek nem kímélik kiadványunkat sem, egyre nehezebb eljuttatni évkönyvünket azokhoz, akik komolyan érdeklôdnek a csillagászat iránt. A hazai könyvterjesztés viszonyai (óriási árrések, késedelmes fizetés stb.) közepette már régen megszűnt volna kiadványunk, ha nincs mögötte a Magyar Csillagászati Egyesület népes tagsága és mindazok, akik támogatásra méltónak találják az egyesület célkitűzéseit. Legalább ekkora dicséret illeti szerzôinket és a kötet szerkesztésében részt vevô hivatásos csillagászokat, valamint a téma iránt elkötelezett amatôröket, akik ingyenesen, ügyszeretetbôl, színvonalasan végzik munkájukat – mint oly sokan a Magyar Csillagászati Egyesületben.

 Az Európai Fizikai Társulat (EPS) kezdeményezésére az ENSZ és az UNESCO a 2015-ös évet a Fény Nemzetközi Évének nyilvánította. A nemzetközi évhez kapcsolódó Kozmikus Fény elnevezésű alprogramot a Nemzetközi Csillagászati Unió koordinálja. A „kozmikus fény évében” számos olyan programot indítunk, amilyenekkel már a Csillagászat Nemzetközi Évében (2009-ben) megismerkedhetett a nagyközönség. Az évvel kapcsolatos csillagászati programok a www.csillagaszat.hu oldalon lesznek megtalálhatók. A programokban ismét jelentôs szerep jut azoknak az amatôr­csillagászoknak, akik járdacsillagászati bemutatókkal hozzák közelebb a „kozmikus fényeket”, annál is inkább, mert 2015-ben ünnepeljük John Dobson – a nyilvános távcsöves bemutatók világszerte ismert aktivistája – születésének századik évfordulóját.

 A Fény Nemzetközi Éve számos jelentôs tudományos felfedezés évfordulójához kapcsolódik, többek között a 100 évvel ezelôtt közzétett általános relativitáselmélethez, amellyel kötetünk egyik cikke is foglalkozik. A csillagászat számára a fényszennyezés jelenti az egyik legfontosabb problémát, épp ezért különösen indokolt külön cikkben áttekinteni a kérdést a Fény Nemzetközi Évében. A nemzetközi év meghirdetésével kapcsolatos indoklásban szerepelnek a 150 éve megjelent Maxwell-egyenletek épp úgy, mint Fresnel 200 évvel ezelôtti, a fény rezgésével kapcsolatos tanulmányai. Ezekrôl a nevezetes évfordulókról – sok más évfordulóval együtt – a Kalendáriumban emlékezünk meg.

 Cikkeink sorában találhatunk részletes áttekintést a változócsillagászat legújabb eredményeirôl, az üstököskutatás mérföldköveirôl, az éghajlatváltozás és a naptevékeny­ség kapcsolatáról, továbbá a Hubble-űrtávcsô negyed századáról.

 Kötetünket hagyományosan intézményi beszámolók zárják, és sajnos ebben az évben is egy jelentôs életművet létrehozó csillagásztól, Ponori Thewrewk Auréltól kell elbúcsúznunk.

 Egy csillagászati évkönyv egyik fontos szerepe az adott évre vonatkozó csillagászati alapadatok, valamint az érdekes, látványos, ritka – és természetesen a kötet lezárásáig elôre jelezhetô – égi jelenségek pontos közlése mindazok számára, akiket érdekelnek a csillagos ég jelenségei. Továbbra is valljuk, hogy a számítástechnika és az internet mai elterjedtsége mellett, amikor egyre többen használnak különféle planetárium progra­mokat, és naprakész információkat kaphatnak az internetrôl, és ezzel akár személyre szóló „évkönyvet” is készíthetnek saját használatra, egy hagyományos, nyomtatott évkönyvnek gyökeresen más szerepet kell kapnia. Olvasóink figyelmébe ajánljuk a Magyar Csillagászati Egyesület Meteor című lapját, amely számos aktuális égi jelenségrôl közöl elôrejelzést Jelenségnaptárában, olyanokról is, amelyek jellegüknél fogva nem szerepelhetnek évkönyvünkben. Ugyancsak számos érdekes észlelési ajánlat található az MCSE honlapján (www.mcse.hu) és hírportálján (hirek.csillagaszat.hu). Az égbolt megismerését, a távcsöves megfigyelőmunkát különféle szoftverek is segítik, amelyek közül most hármat ajánlunk: az Ursa Minort (www.ursaminor.hu), a Stellariumot (www.stellarium.org) és a Guide 8.0-t.

 A 2015-ös Csillagászati évkönyvben az utóbbi évek köteteinél megszokott módon igyekeztünk bemutatni, elôre jelezni az év folyamán megfigyelhetô jelenségeket. Az adott hónap csillagászati érdekességeire hosszabb-rövidebb ismertetôkkel hívjuk fel a figyelmet (Hold, bolygók, együttállások, üstökösök, fogyatkozások, fedések, mélyég-objektumok stb.). Mindezzel szeretnénk még közelebb hozni az érdeklôdôket a csillagos éghez, céltudatosan irányítva rá figyelmüket egy-egy égi eseményre. Mindazok, akik kedvet kapnak a megfigyelések végzéséhez és beküldéséhez, a Meteor rovatvezetôinél kaphatnak további tájékoztatást (elérhetôségük megtalálható a kiadvány honlapján: meteor.mcse.hu). Az észlelések online feltöltését teszi lehetôvé az eszlelesek.mcse.hu található oldalunk.

 A havi elôrejelzéseket évfordulós csillagászattörténeti érdekességek is színesítik.

Tartalom 2015

 • Bevezető

Kalendárium

Cikkek

 • Kiss László: A változócsillagászat újdonságai
 • Tóth Imre: Az üstökösök megismerésének mérföldkövei
 • Petrovay Kristóf: Az éghajlatváltozás és a Nap
 • Kovács József: A kozmológiai állandótól a sötét energiáig
  – 100 éves az általános relativitáselmélet
 • Szabados László: A jó „öreg” Hubble-ûrtávcsô
 • Kolláth Zoltán: A fényszennyezésrôl a Fény Nemzetközi Évében

Beszámolók

 • Mizser Attila: A Magyar Csillagászati Egyesület 2013. évi tevékenysége
 • Kiss László: Az MTA CSFK Csillagászati Intézetének 2013. évi tevékenysége
 • Petrovay Kristóf: Az ELTE Csillagászati Tanszékének muködése 2013-ban
 • Szabó M. Gyula: Az ELTE Gothard Asztrofizikai Obszervatórium és
  Multidiszciplináris Kutatóközpont 2010–2013. évi tevékenysége

Megemlékezés

 • Bartha Lajos: Egy évszázad tanúja – évezredek tanulmányozója.
  Búcsú Ponori Thewrewk Auréltól (1921–2014)

Kiadási adatok 2015

Szerkesztette

Benkő József
Mizser Attila

Az évkönyv kalendárium részének összeállításában közreműködött

Bagó Balázs
Görgei Zoltán
Kaposvári Zoltán
Kiss Áron Keve
Kovács József
Molnár Péter
Sárneczky Krisztián
Sánta Gábor
Szabadi Péter Szabó M. Gyula
Szabó Sándor
Szöllősi Attila
A kalendárium csillagtérképei az Ursa Minor szoftverrel készültek
www.ursaminor.hu

Szakmailag ellenőrizte

Szabados László

A kiadvány támogatói

Magyar Tudományos Akadémia
Mindazok, akik az SZJA 1%-ával támogatják a Magyar Csillagászati Egyesületet
Adószámunk: 19009162–2–43

Impresszum

Felelős kiadó: Mizser Attila
Nyomdai előkészítés: Kármán Stúdió, www.karman.hu
Nyomtatás, kötészet: OOK-Press Kft., www.ookpress.hu
Felelős vezető: Szathmáry Attila
Terjedelem: 23 ív fekete-fehér + 8 oldal színes melléklet
2014. november
ISSN 0866–2851

A kötet ára

3000 Ft, tagjaink illetményként kapják.

A címlapon

Az Arp 273 jelű kölcsönható galaxisok a Hubble-űrtávcsô 2010. decemberi felvételén. Fent az UGC 1810 jelzésű galaxis látható, amelynek spirálkarjaiban intenzív csillag­keletkezés zajlik. A kép alsó részén az UGC 1813, majdnem élérôl látható spirálgalaxis helyezkedik el. (Hubble Heritage Team (STScI/AURA))

A hátsó borítón

Az ELTE Gothard Obszervatórium 50 cm-es spektroszkópiai távcsöve, háttérben a 60 cm-es Cassegrain-teleszkóp nyitott kupolája.
© 1995-2012 Magyar Csillagászati Egyesület | Adatvédelem | Impresszum, felhasználási feltételek Magyar Csillagászati Egyesület